"Enter"a basıp içeriğe geçin

Banka Dosya Masrafı (Hakem heyeti Dilekçe) Örneği

Dosya Masrafı (Hakem heyeti Dilekçe) Örneği

                            T.C.……………………
KAYMAKAMLIĞI  (Tüketici Sorunları Hakem
Heyeti Başkanlığı’na)

Şikâyet Eden            :

Adresi               
:

E- Posta & Telefon        :

Şikâyet Edilen       
:

Adresi               
:

Şikâyetin Parasal Değeri    :

Şikâyetin Tarihi        :

Şikâyetin Konusu        :Dosya Masrafı adı altında
alınan “……….. .-TL” bedelin tarafıma iadesi talebimdir.. (4077/6. Ve 10.
maddeleri)

Açıklamalar            :
1-)…………………. Bankası, ……………… şubesinden … /… /….. tarihinde ………………… adı
altında ……………………….. – Tü
rk Lirası nakit ödemeli kredi aldım.

2-)Banka ile işbu
krediye ilişkin olarak sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Ancak bu sözleşmenin
bir örneği tarafıma verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme
olması dolayısıyla sözleşmenin içeriğine müdahale hakkım verilmemiş ve
benimle de müzakere edilmemiştir. (4077/6. Madde )

3-)Kaldı ki
sözleşmeler taraflar arasında akdedilirken, sözleşme hürriyeti ilkesine bağlı
olarak taraflar arasında dengesizliğe yol açacak veya taraf aleyhine olacak
bir maddenin hukuken bağlayıcılığı yoktur (4077/6. Madde )

4-)Krediye bağlı
sözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler altında yapılacak kesintilerde
taraf olan tüketiciye önceden bilgilendirme yapılması zorunluluğu
bulunmaktadır. Yine bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak
rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla
tarih ve imza koyması halinde bu sözleşmenin bağlayıcılık hükmü ile
geçerliliği olacaktır. Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü
yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde ). Eğer tüketici kendi rızası ile dosya
masrafı ücretini ödemeyi kabul etmiş olsaydı bu duruma itiraz etme hakkı
bulunmayacaktı.

5-)Kredi veren,
kredi sözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek zorundadır. Fakat bu bilgileri
vermekten imtina ederek ve bilerek tüketiciden hile ile gizleyip
mağduriyetine sebebiyet vermektedir. 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre;
Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya
hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir.
Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir
nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen
sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici
aleyhine değiştirilemez.

           
Sözleşmede;

           
a) Tüketici kredisi tutarı,

           
b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,

           
c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,

           
d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı
belirtildiği ödeme planı,  

           
e) İstenecek teminatlar,  

           
f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi
oranı,

           
g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,

           
h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,

           
ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri
ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi
tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar,

Dolayısıyla benden
haksız ve hukuksuz olarak dosya masrafı adı altında alınan ………………….- Türk
Lirası’nın tarafıma iade edilmesi gerekir.

6-)Bahse konu
şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince Hakem Heyeti
yetki ve görev alanı içerisinde bulunmaktadır.

7-)İşbu şikâyet
ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

Hukuki Sebepler    : 4077 Sayılı Kanun ile diğer
ilgili tüm mevzuat.

Hukuki Deliller    : Kredi Sözleşmesi, ödeme belgesi,
ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, fazlaya ilişkin delil
sunma.

İstem Sonucu        : Yukarıda arz ve izah edilen
nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ……………..- Türk Lirası
bedelin tarafıma iadesine Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

Şikâyet Eden

(Ad,
Soyad ve İmza)

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir